2016-03-22

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym przewodniczącego rady nadzorczej, zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej oraz sekretarza rady nadzorczej.

Gminy, na których obszarze działa spółka, są uprawnione do wprowadzenia swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej.

Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. Członków rady nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników w uchwale powołującej zgromadzenie wspólników określa funkcję osoby w radzie nadzorczej spółki.

Mandat członka rady nadzorczej wygasa z chwilą odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, odwołania ze składu rady nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Członkowie Rady Nadzorczej:

- Beata Reformat  - Przewodnicząca - reprezentantka Gminy Mysłowice;

- Paweł Majcher  - Z-ca Przewodniczącej - reprezentant Grzegorza Głużkowskiego;

- Aleksandra Moćko  - Sekretarz  -  reprezentant Gminy Łaziska Górne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się